Offline

38 buổi (100% giáo viên nước ngoài)
2 buổi/ tuần
Hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam đều phát âm sai từ những từ cơ bản nhất, do chương trình học từ bậc Tiểu học – Đại học tập chung......
45 buổi (27 buổi giáo viên Việt Nam & 18 buổi giáo viên Nước Ngoài)
2 buổi/ tuần
Hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam đều phát âm sai từ những từ cơ bản nhất, do chương trình học từ bậc Tiểu học – Đại học tập chung......
38 buổi (100% giáo viên nước ngoài)
2 buổi/ tuần
Hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam đều phát âm sai từ những từ cơ bản nhất, do chương trình học từ bậc Tiểu học – Đại học tập chung......
36 buổi (100% giáo viên nước ngoài)
2 buổi/ tuần
Hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam đều phát âm sai từ những từ cơ bản nhất, do chương trình học từ bậc Tiểu học – Đại học tập chung......
Theo từng lộ trình (GV Việt Nam hoặc GV Nước ngoài).
2 buổi/tuần
Hầu hết người học tiếng Anh Việt Nam đều phát âm sai từ những từ cơ bản nhất, do chương trình học từ bậc Tiểu học – Đại học tập chung......

    Đăng ký khóa học

    captcha